Paikallisuutiset

Puolueet vastasivat Lappia koskeviin kysymyksiin

Kuka saa käyttää maata, miten turvallisuudesta huolehditaan ja pidetäänkö Lappi asuttuna?

Kysyimme kaikilta Lappiin eduskuntavaaleihin ehdokkaita asettaneilta puolueilta ja yhteislistoilta kolme Lappi-aiheista kysymystä.

1. Lapissa on karsittu palveluita ja täällä on tunnetusti pitkät välimatkat. Miten tasa-arvoinen asema eri alueilla asuvien välillä taataan ja halutaanko Suomi pitää jatkossakin kokonaan asuttuna?

2. Maankäyttö puhuttaa Lapissa. Millä keinoilla löydetään tasapaino esimerkiksi metsäteollisuuden, kaivosten, tuulivoiman ja matkailun välillä pitäen Lappi myös asukkailleen viihtyisänä?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

3. Lapilla on iso merkitys geopoliittisesti paitsi sen pitkän Venäjän rajan myös arktisen sijainnin kannalta. Maakunta on jo nyt maanpuolustuksellisesti keskeinen rajavartioinnin sekä varuskuntien ja puolustusvoimien harjoitusalueiden takia. Nato-jäsenyyden jälkeen tämä rooli korostuu entisestään. Myös kilpa arktisen alueen resursseista ja logistiikasta kiihtyy entisestään lähitulevaisuudessa. Miten Lapin turvallisuudesta pidetään huoli seuraavan vaalikauden ajan?

Kansallinen Kokoomus r.p.

1. Järkevillä ja liikkuvilla asiakaslähtöisillä ratkaisuilla voidaan palveluja tarjota ketterämmin myös keskusalueiden ulkopuolelle. Suurin haaste palveluiden järjestämiselle on työvoiman saatavuus. Suomi halutaan pitää kokonaan asuttuna.

2. Lappi on laaja maakunta, jonne mahtuu niin suomalaista ainutlaatuista luontoa arvostavaa luontomatkailua kuin metsätaloutta, energiantuotantoa ja teollisuutta. Tasapaino löydetään elinkeinojen sekä asukkaiden välisen kuulemisen ja keskustelun avulla. Uusi kaivoslaki mm. huomioi paremmin paikallisten asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja uusi luonnonsuojelulaki rinnalla turvaa luonnon ja vesistöjen puhtautta yhä paremmin. Tarvittaessa myös alueelliset tai maanomistajille koituvat haitat on korvattava.

3. Lappi tarvitsee oman strategian, jolla lisätään yhteistyötä Norjan ja Ruotsin kanssa mm. huoltovarmuuden ja liikenneyhteyksien kehittämisessä, sekä arvioidaan rajavartioinnin, varuskuntien ja puolustusvoimien resurssien sekä puolustusyhteistyön lisäämistä. Lapin resursseihin liittyen kokoomuksen aloitteesta myös uutta kaivoslakia vahvistettiin eduskuntakäsittelyssä kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Malminetsintälupa ja kaivoslupa voidaan jatkossa jättää myöntämättä tai peruuttaa, jos toiminta vaarantaisi esimerkiksi maanpuolustusta tai huoltovarmuutta. Nato-jäsenyyden ja kiristyneen geopoliittisen tilanteen myötä pohjoisen liikenneyhteydet muodostavat aivan uudella tavalla keskeisiksi Suomen huoltovarmuuden kannalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lapin sitoutumattomat -yhteislista

1. Tarvitaan parempia peruspalveluita syrjässä asuville. Tämä on korostettu tavoite uudelle Lapin hyvinvointialueelle, jolta on oikeus odottaa tehokkuutta terveydenhoitoon ja julkisiin palveluihin mm. logistiikkaan. Hoitotyötä tekevien käsien määrää ei saa vähentää. Riittävällä rahoituksella ja lainsäädännöllä pohjoisen elinmahdollisuuksia voidaan tukea esim. syrjäseutulisällä tai verohelpotuksilla pitkien etäisyyksien liikkumisen kustannuksiin. Lappi on pidettävä asuttuna, mikä edellyttää työpaikkoja myös muille kuin julkiselle sektorille, matkailuun ja metsäteollisuuteen. Koulutuspaikat on säilytettävä ja koulutuksen sisältö saatava työllistävien yritysten tarpeita vastaavaksi. Uudet hankkeet lisäävät Lapin työllisyyttä ja asukasmäärää. Lapin luonnonvaroja on voitava hyödyntää vastuullisesti. Asumisen, elämisen ja yrittämisen monimuotoisuutta on meillä Suomessa pidettävä yllä. Ihmishenkiä ei saa vaarantaa liiallisella tietoturvalainsäädännöllä pelastustoimessa.

2. Näistä mikään eivät sulje pois toisiaan, pikemminkin nämä kaikki tukevat ja mahdollistavat toinen toisensa olemassaolon. Maankäytön suunnittelussa laajoja alueita osoitetaan eri käyttötarkoituksiin. Lappiin mahtuu eri teollisuusaloja, asumista ja virkistyskäyttöä toisiaan liikaa häiritsemättä. Eri teollisuusalojen on käytävä avointa keskustelua keskenään ja myös lappilaisten asukkaiden ääni on näissä keskusteluissa otettava huomioon. Uusien hankkeiden lupakäsittelyjen nopeuttamiseksi tarvitaan lakiin käsittelyn määräajat. Lait ja lupamääräykset suojelevat myös luontoarvoja, kunhan niiden noudattamista valvotaan.

3. Lapissa on ainutlaatuiset mahdollisuudet ja olosuhteet puolustusvoimien harjoitteluun. Lapin varuskunnat on pidettävä voimissaan ja valmiudessa. Suomen oma puolustuskyky on säilytettävä myös Nato-jäsenenä. Tärkeitä ovat huoltovarmuus ja omavaraisuus, mm. ruokahuollossa ja myös tuotannossa (maatalous). Logistista turvaa parantaisi ratayhteys Jäämerelle. Lappilaiset ymmärtävät parhaiten Lapin asiat, niin Lapin luonnonvarojen käytön kuin turvallisuuden osalta.

Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.

1. Suomen jokaista kolkkaa ei tarvitse aluetuilla pitää asutettuna. Ihmiset voivat valita sellaisen asuinpaikan jonka palvelutaso heille riittää tai jonka he ovat halukkaita itse maksamaan. Liberaalipuolueen Leikattavaa Löytyy 2023 vaihtoehtobudjetissa aluetuet ovat poistettu ja alueet ovat autonomisempia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

2. Lapissa kyllä riittää erämaata kaikille mainituille osapuolille, joten lähtökohtaisesti heidän toimintaa ei tule rajoittaa. Turistien ja asukkaiden viihtyvyys kulkee käsi kädessä, sillä turistit tulevat Lappiin kokemaan luonnon puhtautta ja rauhallisuutta. Lapissa asuvat hyötyvät em. osapuolien tuomista työpaikoista jo nyt paljon, ja lisätyöpaikat eivät todellakaan olisi pahitteeksi. Eli kunhan teollisuudessa otetaan ympäristö ja esteettisyys riittävästi huomioon niin kaikille on kyllä Lapissa tilaa.

3. Suomen tulee järjestää yhteistoimintaharjoituksia muiden NATO-maiden kanssa. Lapin turvallisuudesta ei tarvitse pitää sen suurempaa huolta kuin muun Suomen suvereniteetin puolustamisesta.

Liike Nyt r.p.

1. Lappi on eriarvoisessa asemassa julkisen liikenteen ja palveluiden osalta verrattuna eteläiseen Suomeen. Lappi voisi toimia erityisalueena, jossa mahdollisuuksia liikkua parannettaisiin. Maksamme samat verot, mutta emme saa samoja vastineita verorahoille. Auto on Lapissa välttämättömyys.

2. Lapissa ei tila lopu, mutta kuntien tulisi ottaa vastuu siitä, että kaikki elinkeinot sijoittuvat sopuisasti alueelle tuhoamatta toisiaan.

3. Tähän on annettu jo eräänlainen turvallisuuslupaus sijoittamalla uusien hävittäjien tukikohta Rovaniemelle. Ennen hävittäjien tuloa ja Natoon liittymistäkin meillä on Lapissa vahvaa osaamista arktisesta sodankäynnistä ja maamme ulkorajojen vartioinnista. Jäämerelle vievä junarata parantaisi huomattavasti huoltovarmuuttamme.

Perussuomalaiset r.p.

1. Lappi ja koko Suomi asuttuna! Suomi pidetään tulevaisuudessakin kauttaaltaan asuttuna. Yhteiskunnan infraa on rakennettava ja ylläpidettävä niin, että myös joka puolella Lappia on mahdollista asua ja elää. Tulevaisuuden Suomi ei voi perustua pelkästään ajatukselle kaupungistumisesta. Palvelut viedään tarvittaessa ihmisten luo ja tähän tarvitaan uusia innovaatioita. Digitalisaatio ei yksin ratkaise kaikkea vaan tarvitsee rinnalleen myös muita ratkaisuja.

2. Kaikki teolliset investoinnit ja hankkeet tulee sopeuttaa Lapin olosuhteisiin. Esimerkiksi tuulivoimatehtaita ei voida sijoittaa arvokkaisiin kansallismaisemiin tai alueille, jossa ne vaikuttavat merkittävästi asumisen mahdollisuuksiin. Kaivostoiminnan pitää täyttää tiukimmat mahdolliset ympäristövaatimukset. Lisäksi kaivostoiminta tulisi olla lähtökohtaisesti kotimaisissa käsissä. Tulevaisuudessa kaivostoiminta ei voi tarkoittaa sitä, että ulkomaiset yhtiöt keräävät kaiken hyödyn ja meille jää ainoastaan haitat ja vahingot korjattavaksi.

3. Lapissa kuten koko Suomessa on oltava jatkuvasti hereillä muuttuvassa maailmantilanteessa. Lapin pitkä maaraja itäisen naapurivaltion kanssa on huomioitava kaikessa puolustuksellisessa kuin myös turvallisuuteen liittyvässä varautumisessa. Nato – jäsenyys tulee lisäämään entisestään mielenkiintoa Lappia kohtaan. Maakuntamme rooli tulee korostumaan erityisesti vaativien olojen koulutuksessa sekä kansainvälisen toiminnan keskuksena.

Suomen Keskusta r.p.

1. Keskustan tavoitteena on aina ollut koko Suomen asuttuna pitäminen. Sanomme EI keskittämiselle. Puolustamme lähipalveluja. Lupauksemme on voimassa: jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Auto on monelle lappilaiselle ainoa vaihtoehto liikkumiseen. Siksi tiet on pidettävä kunnossa. Haluamme laittaa uudet isot miljardiluokan ratahankkeet jäihin ja panostaa nykyisten teiden ja ratojen kunnostamiseen.

2. Paikallisten ihmisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet pitää turvata etenkin suurissa maankäyttöön liittyvissä hankkeissa. Kunnalla pitää olla ehdoton oikeus päättää esimerkiksi siitä, tuleeko sen alueelle kaivos vai ei. Eri elinkeinojen tavoitteet tulee yhteensovittaa niin, että niiden toimintaedellytykset turvataan ja luontoarvoista pidetään myös huolta. Omaisuudensuoja on saatava kuntoon. Maanomistajien neuvotteluasemaa pitää lunastuksissa parantaa ja korvaukset maksaa todellisen arvon mukaisesti.

3. Lapin joukko-osastojen ja Ivalon rajajääkärikomppanian resursseja on vahvistettava. Nato-jäsenyyden myötä mm. Rovajärven harjoitusalueen käyttöaste tulee kasvamaan. Siksi liikenneyhteyksiä sekä muuta infraa alueella tulee vahvistaa. Keskusta esittää, että Suomeen perustettaisiin Naton arktinen osaamis- ja koulutuskeskus. Luonteva sijoituskohde olisi Lappi. Suomen huoltovarmuudelle pohjoisen lentoyhteydet, satamat ja rautatiet ovat kriittisiä. Ratayhteyksiä Ruotsin kautta Norjan pohjoisiin satamiin Pohjois-Atlantille on selvitettävä.

Suomen Kommunistinen Puolue r.p.

1. Keskittämisen sijasta ihmisten tarvitsemien palveluiden verkostoa on kehitettävä. Nykyistä tilannetta helpottaa paljon jo sekin, että kylälle saadaan edes joinakin päivinä tai kerran viikossa jonkin aikaa auki oleva palvelupiste. Tällainen voi olla esimerkiksi säännöllisinä aikoina paikkakunnalle tuleva bussi, jossa on useita eri palveluita.

Etäämmällä oleviin palveluihin pitää päästä kohtuullisen vaivattomasti ja edullisesti esimerkiksi kunnan (tai hyvinvointialueen tai valtion) tukemalla reitti- tai kutsutaksilla. Yhteiskunnan tukema linja-autoliikenne pitää saada toimimaan reiteillä, joiden varrella asuvien ihmisten määrä tekee sen perustelluksi. Näillä toimilla Suomi pidetään edelleen kauttaaltaan asuttuna.

2. Lapin metsä-, mineraali- ja energiavarojen riistäminen muun Suomen ja ulkomaiden hyväksi pitää saada loppumaan. Ympäristöön ja paikallisiin elinkeinoihin vaikuttava toiminta saa olla mahdollista vain erittäin tiukasti valvottuna niin, että niistä aiheutuva haitta jää vähäiseksi tai mieluimmin olemattomaksi. Päätösvalta toimintojen sallimisesta on oltava niiden vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä.

3. Turvallisuutta heikentävän sekä epäluuloa ja jännitystä lisäävän sotilaallisen vastakkainasettelun sijasta kestävä turvallisuus voi perustua vain diplomatiaan ja asiallisiin suhteisiin naapureihin. Vaikka Venäjän nykyisestä hallinnosta ei tykätäkään, naapurin kanssa on silti osattava tulla toimeen.

Haavoittuvan ja uhanalaisen arktisen luonnonkin vuoksi yhteistyö kaikkien alueen maiden kanssa on välttämätöntä. Nyt pysähtyneenä oleva Arktisen neuvoston toiminta ja muu kansainvälinen yhteistyö on saatava uudelleen käyntiin.

Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

1. Päätöksenteossa on pystyttävä huomioimaan alueelliset erityispiirteet. Haluamme torjua alueiden jakautumista ja eriarvoistumista pitämällä koko maan mukana. KD esittää haja-asutusalueiden työssäkäynnin ja asumisen helpottamiseksi mm. sähköveron porrastusta ja työmatkavähennystä. Tiet on pidettävä kunnossa ja digitaalisten palvelujen saanti turvattava.

2. Tasapaino eri tarpeiden välillä edellyttää huolellista maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta sekä alueen asukkaiden kuulemista. On ymmärrettävä, että Lapin ekosysteemi on ainutlaatuinen ja alueen eri toimijoilla on vastuu siitä.

3. On tärkeää, että Lappi pidetään asuttuna ja että se pidetään puolustuksellisesti vahvana toimialueena nykyisiä varuskuntia ja harjoitusalueita vahvistamlla. Tulevaisuudessa Nato tuo turvaa laajasti koko pohjoisen arktiselle ulottuvuudelle, ja alueelle sopisi esimerkiksi arktinen osaamiskeskus palvelemaan liittokunnan puolustussuunnittelua.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

1. Tarvitsemme politiikkaa, joka ottaa huomioon sen, että kaikkialla Suomessa – myös Lapissa – tulee voida asua, tehdä työtä ja viihtyä myös jatkossa. Haluamme vahvistaa alueiden ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia kehittyä omien erityispiirteidensä pohjalta. Koronapandemia johti etätyön nopeaan lisääntymiseen ja muuttotappiokunnille esimerkiksi etätyö on mahdollisuus houkutella lisää asukkaita.

2. Maankäytössä on tärkeää ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, luonto, maisema- ja virkistysarvot sekä paikallisten elinkeinojen toimintaedellytykset. Maankäytön suunnittelussa, esimerkiksi tuulivoimapuistojen osalta, on käytävä aktiivista vuoropuhelua paikallisväestön kanssa.

3. Lapin rooli muuttuu turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa ja Suomen tulevan Nato-jäsenyyden myötä. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja poliisi ovat hyvin varautuneet olemassa oleviin uhkiin ja on itsestään selvää, että resurssit pitää varmistaa niin että koko Suomen ja myös Lapin turvallisuus voidaan taata.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

1. SDP:lle kaikkien suomalaisten yhdenvertaisten peruspalveluiden ja turvallisuuden takaaminen on tärkeää. Tasa-arvoa turvataan kehittämällä palveluja niin, että niiden saavutettavuus on hyvällä tasolla. Koko Suomen asutettuna pitäminen on niin talous-, sosiaali- kuin turvallisuuspoliittinen kysymys. Lappia on kehitettäessä palvelurakenne, teollisuus ja ympäristö sekä kansalaisten sosiaaliset ja terveydelliset voimavarat tulee ottaa huomioon.

2. Tasapainon saavuttaminen on tärkeää. Luontoarvojen kunnioittaminen on sekä itsearvoisesti tärkeää että keskeistä matkailun kannalta. Samalla luonnonvarojen käyttö ja teolliset investoinnit ovat Lapin tulevaisuudelle tärkeitä. Kaivoslain uudistamisen tavoitteena on ollut kuntien hyötyminen kaivoksista aiempaa enemmän. Monissa Lapin kunnissa erilaiset elinkeinot toimivat erinomaisesti yhdessä hyvinvoinnin ja viihtyisyyden hyväksi. Kaikkia hankkeita tulee kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti, jotta herkkää tasapainoa kyetään ylläpitämään.

3. Lapin merkitys nousee Nato-jäsenyyden myötä. Seuraavalla vaalikaudella uudistetaan Lapin lennoston tiloja ja lennosto saa uutta kalustoa. Hyvin toimivat varuskunnat turvaavat koko Suomen turvallisuutta. Lappi on jo sotilaallisesti vahva ja Lapin varuskuntia vahvistetaan edelleen. Tulevaisuudessa Lapin merkitys Suomen huoltovarmuuden turvaajana kasvaa. Hallitusohjelman kirjaus rautatien sähköistämisestä Laurila-Tornio -välillä nousee suureen arvoon ja tulevaisuudessa yhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan on kehitettävä.

Vapauden liitto r.p.

1. Tulee pitää asuttuna, mutta ei väkisin. Yhteiskunnan on mahdollistettava syrjäalueiden asuminen mm. kohtuuhintaisilla sähkön, polttoaineiden ja ruoan hinnoilla. Monia palveluja voi nykyisin saada tietoverkon välityksellä.

2. Tähän ei ole yhtä ainoaa keinoa. Painotamme paikallista päätöksentekoa.

3. Natoon liittyminen on typerintä mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä. Se kiristää Suomen ja Venäjän suhteita, jotka ovat olleet hyvät lähes 80 vuotta. Suomen on pidettävä suhteet kunnossa Venäjään riippumatta siitä keitä siellä on vallassa.

Vasemmistoliitto r.p.

1. Haluamme pitää Lapin asuttuna ja elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Lappi takoo rahaa Suomelle muun muassa matkailun, kaivosten ja puunjalostusteollisuuden kautta. Näistä kansantaloudelle saatava hyöty pitää saada näkymään paremmin paikallisesti. Vasemmistoliiton Lapin piiri onkin esittänyt kaivosmineraaliveroa, joka turvaisi riittävän korvauksen maaperämme rikkauksista. Taloutta vahvistamalla turvataan toimivat lähipalvelut sekä kaksi päivystävää erikoissairaanhoidon toimipistettä Lapissa.

2. Kaivostoiminta, uusiutuva energia, matkailu, puunjalostusteollisuus ja porotalous ovat kaikki merkittäviä talouden toimialoja ja työllistävät paljon ihmisiä. Uskomme, että nämä eri näkökulmat ovat sovitettavissa yhteen niin, ettei mistään talouden haarasta tarvitse luopua. Maaperässämme olevia rikkauksia pitää voida hyödyntää, mutta se on tehtävä ympäristönäkökohdat huomioiden. Emme tarvitse esimerkiksi vesistöjä ja maita tarpeettomasti saastuttavia tai matkailua liiaksi haittaavia kaivoksia. Kuitenkin kaivostoimintaa tarvitaan, muun muassa vihreän siirtymän tarpeisiin.

3. Muuttuneen turvallisuustilanteen takia puolustusmäärärahat on pysyvien menojen osalta syytä pitää nykytasolla ja saattaa sovitut hankinnat maaliin. Turvallisuuteen kuuluu olennaisena osana myös huoltovarmuuden parantaminen ja se on erityisen tärkeää Lapin kannalta. Sähköverkot tulee ostaa takaisin valtiolle ja energiantuotantoa on toteuttava osittain julkisesti. Kansalaisten energiansaanti on turvattava kriisitilanteissa rajoittamalla sähkön hintaa. Kustannukset rahoitetaan sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja leikkaavalla windfall-verolla.

Vihreä liitto r.p.

1. Kaikki tarpeelliset palvelut tulee tuottaa koko maassa. Apuna voidaan käyttää merkittävästi nykyistä enemmän mm. digi- ja liikkuvia palveluita. Koko Suomen elinvoimaa tulee tukea, ja tähän tarjoavat hyvän mahdollisuuden esimerkiksi vihreän siirtymän hankkeet, jotka sijoittuvat monesti tiheään asuttujen alueiden ulkopuolelle.

2. Lapissa tulee olla tilaa monenlaisille elinkeinoille ja teollisuudenaloille. Pohjoisen Suomen puhdas energiantuotanto tulee tulevaisuudessa synnyttämään alueelle myös uutta puhdasta teollisuutta. Samalla arvokkaita luontokohteita tulee suojella ja ympäristön pilaantumista ehkäistä. Arvokas luonto, kulttuuriympäristöt ja vesialueet on rajattava kaivostoiminnan ulkopuolelle. Tuulivoimaa tulee lisätä luonnon, paikallisten ihmisten ja maisema-arvojen kannalta kestävästi. Erilaisten hankkeiden yhteydessä on tärkeää kuulla kaikkia asianosaisia, joihin hanke vaikuttaa. Lupatarkastelun ja muutoksenhaun kautta erilaisia intressejä voidaan tasapainottaa.

3. Venäjän käynnistämä julma hyökkäyssota vaarantaa koko Euroopan turvallisuuden ja vakauden. Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Suomen lähialueen sotilaallinen tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta on tärkeää varautua siihen mahdollisuuteen, että jännitteet kasvavat. Suomen tulee osallistua aktiivisesti Nato-yhteistyöhön arktisen alueen turvallisuuden takaamiseksi.